Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej www.slupskakarta.pl

Urząd Miejski w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.slupskakarta.pl zgodnie  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.slupskakarta.pl

Data publikacji strony internetowej – 14.06.2022 r.

Data sporządzenia oświadczenia – 14.06.2022 r.

Metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Agata Dąbrowska  e-mail: a.dabrowska@um.slupsk.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jakie dokumenty chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3

76-200 Słupsk                                                  

tel.: (59) 84 88 300

fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP: /MiastoSlupsk/SkrytkaESP oraz /MiastoSlupsk/ESP

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.) Urząd Miejski w Słupsku zapewnia dostęp do bezpłatnych świadczeń tłumacza PJM (polski język migowy).

 Zgłoszenie odbywa się w oparciu o procedurę zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

- legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności

II. TERMIN ODPOWIEDZI:

Potwierdzenie terminu zamiaru skorzystania z usługi następuje bez zbędnej zwłoki.

II. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu (ZKO): Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 6, tel. 59 8488350, e-mail t.poniatowski@um.slupsk.pl      

IV. UWAGI:

- świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz 573, poz. 1981);

- zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zostanie ono przekazane do właściwego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się z urzędem w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Słupsku obsługuje interesantów w dziewięciu lokalizacjach:

Słupsk, plac Zwycięstwa 3, który jest główną siedzibą Urzędu;

Słupsk, plac Zwycięstwa 1;

Słupsk, ul. Jaracza 5;                                                      

Słupsk, ul. Starzyńskiego 6 (lokal w Szkole Podstawowej Nr 6);   

Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6;   

Słupsk ul. Rynek Rybacki 2;

Słupsk plac Zwycięstwa 4;

Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 (były Urząd Wojewódzki);

Słupsk, ul. Tuwima 34.

1. Budynek główny Słupsk, plac Zwycięstwa 3.

Wejście do budynku na poziomie chodnika, przy wejściu głównym zamontowany jest dźwig platformowy pochyły samoobsługowy do przewozu osób na wózkach inwalidzkich umożliwiający dojazd do wydziałów usytuowanych na niskim parterze oraz dojazd do windy. W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz schody pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajduje płatny parking dla petentów oraz wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Słupsk, plac Zwycięstwa 1.

Wejście do budynku na poziomie chodnika, w budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

 3. Słupsk, ul. Jaracza 5.

Wejście do budynku możliwe schodami. Winda umiejscowiona jest od południowej strony budynku (winda dojeżdża tylko do pierwszego piętra). Wewnątrz schody pozwalające dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami.                                                                           

Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Słupsk, ul. Starzyńskiego 6 (lokal w Szkole Podstawowej Nr 6).

Wejście do budynku możliwe tylko schodami.                                                      

Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 6.

Wejście do budynku na poziomie chodnika. Na parterze znajduje się winda. Wewnątrz schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku znajduje się parking dla petentów oraz wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Słupsk, ul. Rynek Rybacki 2.

Wejście do budynku możliwe tylko schodami. Wewnątrz schody pozwalające dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Słupsk, ul. plac Zwycięstwa 4.

Wejście do budynku na poziomie chodnika.                                            

Przy budynku znajduje parking dla petentów oraz wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

8. Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 (były Urząd Wojewódzki).

Wejście  do budynku możliwe schodami  lub  podjazdem  dla  osób  z  niepełnosprawnościami.       
W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń.
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

9.  Słupsk, ul. Tuwima 34.

Wejście do budynku możliwe schodami od ulicy Tuwima lub od podwórka bezpośrednio z poziomu chodnika do windy przystosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz kamienicy znajdują się schody lub winda pozwalające dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami.
Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do pobrania

Zarządzenie-Regulamin Słupska Karta Mieszkanca.pdf

Zarządzenie-Regulamin Słupska Karta Mieszkanca.pdf

Regulamin Słupskiej Karty Mieszkańca.pdf

Regulamin Słupskiej Karty Mieszkańca.pdf

zał2 -wzór wniosku o wydanie SKM.pdf

zał2 -wzór wniosku o wydanie SKM.pdf

zał3 wzór deklaracji przystapienia do Programu Słupskiej Karty Mieszkańcazal3.pdf

zał3 wzór deklaracji przystapienia do Programu Słupskiej Karty Mieszkańcazal3.pdf

zał 4 wzór Porozumienia z Partnerami Słupska Karta Mieszkańca.pdf

zał 4 wzór Porozumienia z Partnerami Słupska Karta Mieszkańca.pdf

Dla kogo jest Słupska Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Słupsk i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

  • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Słupsk, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
  • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
    • współmałżonkiem,
    • dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
    • dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
  • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Utwórz konto