Polityka prywatności

Polityka prywatności dla użytkownika Programu Słupska Karta Mieszkańca
 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników strony Słupska Karta Mieszkańca znajdującej się pod adresem https://slupskakarta.pl oraz aplikacji Słupska Karta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: Rozporządzenie 2016/679.
   
 2. W celu skorzystania ze strony/aplikacji użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Internetu.
   
 3. Strona/aplikacja ma na celu umożliwienie przystąpienia do programu Słupskiej Karty Mieszkańca.
   
 4. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska reprezentujący Miasto Słupsk z siedzibą Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@um.slupsk.pl.
   
 5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych drogą mailową iod@um.slupsk.pl.
   
 6. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz że w celu zachowania bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
   
 7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przystąpienia i korzystania z programu Słupska Karta Mieszkańca. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 litera e Rozporządzenia 2016/679, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zdania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
   
 8. W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, cofnięcia zgody, prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych.
   
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych nie będzie Pan/Pani mógł/mogła wziąć udziału w programie Słupska Karta Mieszkańca.
   
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Urząd Miasta Słupsk podpisał umowę na dostarczenie i serwis systemu Słupskiej Karty Mieszkańca.
   
 11. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
   
 12. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, tj. do dnia zakończenia uczestnictwa w programie Słupska Karta Mieszkańca, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   
 13. Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane w systemie do określonej grupy odbiorców.
   
 14. Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

Postanowienia końcowe
 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
   
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w wyniku zmian w zakresie prawa dotyczących ochrony danych osobowych czy też wprowadzanych zmian technologicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
   
 3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 27.06.2022 roku.
   

Dla kogo jest Słupska Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Słupsk i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

 • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Słupsk, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
 • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
  • współmałżonkiem,
  • dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
  • dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
 • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Utwórz konto