Dla kogo Karta?

Kto może ubiegać się o Słupską Kartę Mieszkańca?

O wydanie Karty może ubiegać się osoba fizyczna, której miejscem zamieszkania (w rozumieniu art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) jest Miasto Słupsk, tj. osoba przebywająca w Mieście Słupsk z zamiarem stałego pobytu, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. rozliczyła podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedni w Urzędzie Skarbowym w Słupsku i w deklaracji (PIT) wskazała adres zamieszkania w Mieście Słupsk,
 2. nie osiąga dochodu i złożyła zeznania podatkowe „zerowe” w Urzędzie Skarbowym w Słupsku, 3) jest członkiem rodziny osoby wymienionej w pkt 1 lub 2, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
  1. współmałżonkiem,
  2. dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia, dla której Sąd ustanowił opiekę prawną,
 3. jest emerytem lub rencistą posiadającym formularz PIT-40A (otrzymany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) wraz z podpisanym oświadczeniem, że jest to rozliczenie ostateczne lub po przedstawieniu potwierdzenia złożenia w Urzędzie Skarbowym w Słupsku PIT OP, informującego o przekazaniu 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego,
 4. otrzymuje pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, jeżeli nie rozliczała podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni,
 5. rozlicza w Mieście Słupsku podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i/ lub pobiera emeryturę z KRUS i zadeklarowała w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników Miasto Słupsk jako miejsce zamieszkania.

 

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca?

Warunkiem otrzymania Karty Mieszkańca jest złożenie wniosku. W celu potwierdzenia posiadanych uprawnień osoba składająca wniosek zobowiązana jest załączyć do wniosku czytelny skan lub zdjęcia w formacie .pdf, .png lub .jpg (maksymalny rozmiar pliku - 3Mb) jednego z poniższych dokumentów:

 1. pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonej przez Urząd Skarbowy:
  1. w przypadku składania zeznania PIT w Urzędzie Skarbowym - zawierającą pieczęć wpływu Urzędu,
  2. w przypadku rozliczania PIT drogą elektroniczną – dodatkowo Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania za rok poprzedni ze wskazaniem Miasta Słupsk jako miejsca zamieszkania podatnika;
 2. w przypadku osób nieosiągających dochodu – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające niezłożenie zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o wskazaniu Miasta Słupsk jako miejsca zamieszkania podatnika;
 3. w przypadku emerytów i rencistów nie składających deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym – zeznanie PIT z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 4. w przypadku dzieci do 18 roku życia – dokumenty jednego z rodziców/opiekunów prawnych wymienione w ust. 5, pkt. 1-3 i 5-6 Regulaminu;
 5. w przypadku pełnoletnich osób uczących się, nieosiągających dochodu – zaświadczenie podmiotu, w którym pobierana jest nauka, potwierdzające kontynuację nauki, zawierające adres zamieszkania ucznia/studenta;
 6. w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej, a nie składających deklaracji PIT - zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku o korzystaniu z pomocy w roku poprzednim i/lub bieżącym;
 7. w przypadku opieki prawnej – orzeczenie właściwego sądu.

Dla kogo jest Słupska Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Słupsk i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

 • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Słupsk, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
 • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
  • współmałżonkiem,
  • dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
  • dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
 • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Utwórz konto