Pytania i odpowiedzi

1. Dla kogo jest Słupska Karta Mieszkańca?

O wydanie Karty może ubiegać się osoba fizyczna, której miejscem zamieszkania (w rozumieniu art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) jest Miasto Słupsk, tj. osoba przebywająca w Mieście Słupsk z zamiarem stałego pobytu, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. rozliczyła podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedni w Urzędzie Skarbowym w Słupsku i w deklaracji (PIT) wskazała adres zamieszkania w Mieście Słupsk,
 2. nie osiąga dochodu i złożyła zeznania podatkowe „zerowe” w Urzędzie Skarbowym w Słupsku, 3) jest członkiem rodziny osoby wymienionej w pkt 1 lub 2, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
  1. współmałżonkiem,
  2. dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia, dla której Sąd ustanowił opiekę prawną,
 3. jest emerytem lub rencistą posiadającym formularz PIT-40A (otrzymany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) wraz z podpisanym oświadczeniem, że jest to rozliczenie ostateczne lub po przedstawieniu potwierdzenia złożenia w Urzędzie Skarbowym w Słupsku PIT OP, informującego o przekazaniu 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego,
 4. otrzymuje pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, jeżeli nie rozliczała podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni,
 5. rozlicza w Mieście Słupsku podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i/ lub pobiera emeryturę z KRUS i zadeklarowała w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników Miasto Słupsk jako miejsce zamieszkania.

 

2. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca?

Warunkiem otrzymania Karty Mieszkańca jest złożenie wniosku. W celu potwierdzenia posiadanych uprawnień osoba składająca wniosek zobowiązana jest załączyć do wniosku czytelny skan lub zdjęcia w formacie .pdf, .png lub .jpg (maksymalny rozmiar pliku - 3Mb) jednego z poniższych dokumentów:

 1. pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonej przez Urząd Skarbowy:
  1. w przypadku składania zeznania PIT w Urzędzie Skarbowym - zawierającą pieczęć wpływu Urzędu,
  2. w przypadku rozliczania PIT drogą elektroniczną – dodatkowo Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania za rok poprzedni ze wskazaniem Miasta Słupsk jako miejsca zamieszkania podatnika;
 2. w przypadku osób nieosiągających dochodu – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające niezłożenie zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o wskazaniu Miasta Słupsk jako miejsca zamieszkania podatnika;
 3. w przypadku emerytów i rencistów nie składających deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym – zeznanie PIT z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 4. w przypadku dzieci do 18 roku życia – dokumenty jednego z rodziców/opiekunów prawnych wymienione w ust. 5, pkt. 1-3 i 5-6 Regulaminu;
 5. w przypadku pełnoletnich osób uczących się, nieosiągających dochodu – zaświadczenie podmiotu, w którym pobierana jest nauka, potwierdzające kontynuację nauki, zawierające adres zamieszkania ucznia/studenta;
 6. w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej, a nie składających deklaracji PIT - zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku o korzystaniu z pomocy w roku poprzednim i/lub bieżącym;
 7. w przypadku opieki prawnej – orzeczenie właściwego sądu.

 

3. Kto składa wniosek w imieniu niepełnoletniego dziecka?

W imieniu niepełnoletniego dziecka, osoby będącej pod opieką prawną, wniosek składa rodzic, opiekun prawny.

 

4. Gdzie można odebrać Słupską Kartę Mieszkańca?

Kartę należy odebrać w jednym z poniższych Punktów Wydawania Kart, po uprzednim wskazaniu we wniosku. W przypadku osób niepełnoletnich kartę może odebrać rodzic lub opiekun prawny.

Punkty odbioru Słupskiej Karty Mieszkańca:

 • Aktywator Dom Startupów, ul. Tuwima 34
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej, ul. Grodzka 3
 • Park Wodny „Trzy Fale”, ul. Grunwaldzka 8a
 • Pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99
 • Stadion 650-lecia, ul. Madalińskiego 4

Odbioru Karty w formie karty fizycznej należy dokonać osobiście lub przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę, okazując dokument tożsamości. W imieniu niepełnoletniego dziecka lub osoby będącej pod opieką prawną, Kartę może odebrać rodzic lub opiekun prawny. Odbiór wymaga pokwitowania przez wnioskodawcę, rodzica, opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną.

Dla kogo jest Słupska Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Słupsk i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

 • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Słupsk, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
 • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
  • współmałżonkiem,
  • dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
  • dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
 • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Utwórz konto