Kontakt

Formularz kontaktowy

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO – informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska reprezentujący Miasto Słupsk: Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 8488 300
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych drogą mailową iod@um.slupsk.pl lub korespondencyjne na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO, w celu realizacji zgłoszenia do Programu Słupska Karta Mieszkańca wprowadzonym Uchwałą NR XXXV/553/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 września 2021 r. oraz uczestnictwa w nim (w tym otrzymywania zniżek, uprawnień i korzyści z niego wynikających), zgodnie z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 473/22 z dnia 14.06.2022 r.
  • - W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
  • - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Słupska Karta Mieszkańca.
 4. Administrator uprawniony jest do powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu osobom trzecim to jest Partnerom Programu Słupska Karta Mieszkańca na podstawie umowy oraz uprawnionym pracownikom firmy zewnętrznej Witaj Świecie! Sp. z o.o., z którą Urząd podpisał umowę nadostarczenie i serwis Systemu Słupskiej Karty Mieszkańca. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji w/w celów tj. do dnia zakończenia uczestnictwa w Programie Słupska Karta Mieszkańca, a następnie archiwizowane w przypadkach, w których wymagają tego przepisy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania bądź uzupełnienia.
 7. Pani/Pana dane będą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane w systemie do określonej grupy odbiorców.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dla kogo jest Słupska Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Słupsk i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

 • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Słupsk, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
 • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
  • współmałżonkiem,
  • dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
  • dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
 • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Utwórz konto